☰ Menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zespół ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej         pokój 469      tel. 63 243 03 08

Kierownik -  Małgorzata Pęczkowska                                    malgorzata.peczkowska@pcpr.konin.pl

Specjalista -  Kinga Stępińska                                                 kinga.stepinska@pcpr.konin.pl

Starszy pracownik socjalny - Karolina Turkiewicz                   karolina.turkiewicz@pcpr.konin.pl

Referent - Monika Przybyłowicz-Jackowska                           monika.jackowska@pcpr.konin.pl

 

Zadania Zespołu ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

 1. Sporządzanie umów dotyczących:

- pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka,

- zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,

- pełnienia funkcji rodziny pomocowej.

 1. Prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
 2. Przyznawanie świadczeń pieniężnych, dodatków i dofinansowań na dzieci przebywające                w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, umarzania w całości lub części łącznie   z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty.
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych zmieniających oraz zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
 5. Ustalanie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej pełnoletnich wychowanków niezbędnej do przyznania świadczenia.
 6. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla usamodzielnianych, którym pomoc przyznana była na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r.             o pomocy społecznej.
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia sytuacji bytowo-finansowej osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wytaczanie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych od rodziców biologicznych.
 8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kosztów pobytu dzieci z powiatu konińskiego umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz sporządzanie zestawień finansowych dotyczących dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu konińskiego.
 9. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania i systemu pieczy zastępczej oraz sprawozdawczość przy użyciu systemów teleinformatycznych.

Zadania realizowane są zgodnie z:

 • ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.)
 • ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.)
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823)
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U.             z 2012 r., poz. 954)
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 czerwca 2012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712)
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720)
 • Uchwałą nr XV/103/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka
 • Uchwałą nr XV/104/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

 

 

 

Wytworzył:
(2021-07-01)
Udostępnił:
Kosowski Mariusz
(2012-02-09 14:21:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Nejman Marta
(2020-11-23 14:58:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 960916